• C/ Calàbria, 17 Entlo. 5ª, BARCELONA Telfs. +34 678 310 109 / +34 93 424 03 37 | SIN CITA PREVIA

  • 678310109

Política de privacidad y Aviso legal

Política de privacitat
Versió:  12 d’abril de 2022
 
CENTRO CARNET CONDUCIR Y COMPLEMENTARIOS S.L. (en endavant CENTRE MÈDIC MANSO),  es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per CENTRE MÈDIC MANSO implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. CENTRE MÈDIC MANSO no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.
 
Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)
 
Responsable del tractament
CENTRO CARNET CONDUCIR Y COMPLEMENTARIOS S.L.
NIF: B58173782
C/ Calàbria num. 17, entl. 5è.  08015  Barcelona
Email: info@centromedicomanso.com
Finalitat del tractament
Oferir i gestionar els nostres serveis de tramitació de certificats mèdics.
Legitimació
Consentiment obtingut de l’interessat quan ens sol·licita informació.
Execució del contracte de serveis quan contracta amb nosaltres.
Destinataris
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones
Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.
Termini de conservació de les dades
Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamació
Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les «Qüestions sobre privacitat».
 
 
Qüestions sobre privacitat
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:
 
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: CENTRO CARNET CONDUCIR Y COMPLEMENTARIOS S.L. (nom comercial CENTRE MÈDIC MANSO)
NIF: B58173782
Adreça: C/ Calàbria num. 17, entl. 5è.  08015  Barcelona
Tel.: 93 424 0337
Email: info@centromedicomanso.com
Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@centromedicomanso.com
 
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
§  Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis de tramitació de certificats mèdics.
§  En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
§  També podrem  utilitzar les seves dades per informar-li sobre  les nostres activitats, productes o serveis quan vostè ja sigui client nostre o, si no ho és, quan ens hagi proporcionat el seu consentiment per fer-ho.
§  Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.
 
Per quant de temps conservarem les seves dades?
§  Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals, quan ens les faciliti o en qualsevol moment posterior, comunicant-nos-ho al correu info@centromedicomanso.com, i  després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 del Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei General Tributària.
§  Les dades de salut es conservaran un mínim de 5 anys i de 15 anys en els casos de documents que conformin la història clínica de conformitat amb la LLEI 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l autonomia del pacient, i la documentació clínica.
§  En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.
 
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Per a la gestió de la relació contractual amb l’interessat  basarem el tractament de les dades en l’execució del contracte o en el marc de la relació precontractual.
 
Per a l’enviament d’informació comercial basarem el tractament en el seu consentiment, tot i que si ja és client nostre,  podrem enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis, proporcionant sempre un mitjà senzill i gratuït per a donar-se de baixa, d’acord amb el que disposa l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
 
Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.
 
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
 
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
§  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no  les seves dades personals.
§  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
§  En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
§  També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
§  Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
§  Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
§  Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.
 
Com pot exercir els seus drets?
Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.
 
Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.
 
Quines dades tractem?
Les categories de dades que  podem tractar són:
§  Dades de caràcter identificatiu
§  Adreces postals o electròniques
§  Dades de salut
En el cas dels currículums, també:
§  Característiques personals
§  Acadèmiques i professional
 
Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.
 
Utilitzem cookies?
Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.
L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.
 
Quines mesures de seguretat apliquem?
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
 
Algunes d’aquestes mesures són:
§  Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
§  Realització de  còpies de seguretat periòdiques.
§  Control d’accés a les dades.
§  Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.
 

 
ESP
Política de privacidad
Versión  12 de abril de 2022
 
CENTRO CARNET CONDUCIR Y COMPLEMENTARIOS S.L. (en adelante CENTRO MÉDICO MANSO),  se compromete a proteger la privacidad de los usuarios que accedan a esta web y/o cualquiera de sus servicios. La utilización de la web y/o de cualquiera de los servicios ofrecidos por CENTRO MÉDICO MANSO implica la aceptación por el usuario de las disposiciones contenidas en la presente Política de Privacidad y que sus datos personales sean tratados según se estipula en ella. Por favor, tenga en cuenta que a pesar de que pueda haber enlaces de nuestra web a otras webs o redes sociales, esta Política de Privacidad no se aplica a las webs de otras compañías u organizaciones a las que la web esté redirigida. CENTRO MÉDICO MANSO no controla el contenido de las webs de terceros, ni acepta cualquier responsabilidad por el contenido o las políticas de privacidad de estas webs.
 
Información básica sobre el tratamiento de datos (Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018)
 
Responsable del tratamiento
CENTRO CARNET CONDUCIR Y COMPLEMENTARIOS S.L.
NIF: B58173782
C/ Calàbria num. 17, entl. 5è.  08015  Barcelona
Email: info@centromedicomanso.com
Finalidad del tratamiento
Ofrecer y gestionar nuestros servicios de tramitación de certificados médicos.
Legitimación
Consentimiento obtenido del interesado cuando nos solicita información.
Ejecución del contrato de servicios cuando contrata con nosotros.
Destinatarios
Los datos no serán comunicados a terceros, salvo que lo exija una Ley o sea necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.
Derechos de las personas
Los interesados tienen derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, enviando su solicitud a nuestra dirección.
Plazo de conservación de los datos
Mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Reclamación
Los interesados pueden dirigirse a la AEPD para presentar la reclamación que considere oportuna.
Información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada a continuación en las «Preguntas sobre privacidad».
 
Preguntas sobre privacidad
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le ofrecemos la siguiente información sobre el tratamiento de sus datos personales:
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: CENTRO CARNET CONDUCIR Y COMPLEMENTARIOS S.L. (nombre comercial CENTRO MÉDICO MANSO)
NIF: B58173782
Dirección: C/ Calàbria num. 17, entl. 5è.  08015  Barcelona
Tel.: 93 424 0337
Email: info@centromedicomanso.com
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@centromedicomanso.com
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
§  Tratamos la información que se nos facilita para gestionar nuestros servicios de tramitación de certificados médicos.
§  En el caso de que se ponga en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de nuestra página web, los trataremos para gestionar su consulta.
§  También podremos utilizar sus datos para informarle sobre nuestras actividades, productos o servicios cuando usted ya sea cliente nuestro o, si no lo es, cuando nos haya proporcionado su consentimiento para hacerlo.
§  Si nos envía un currículum, trataremos los datos con el fin de gestionar la base de CV ‘s para la selección de personal.
 
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sea usuario de nuestros servicios o quiera recibir información, dado que puede oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales, cuando nos los facilite o en cualquier momento posterior, comunicándonoslo al correo info@centromedicomanso.com,  y luego, durante los plazos establecidos para cumplir con nuestras obligaciones legales, que en el caso documentación contable y fiscal a efectos mercantiles serán 6 años, de conformidad con el Art. 30 del Código Comercio, y a efectos fiscales serán 4 años, de acuerdo con los artículos 66 a 70 de la Ley General Tributaria.
Los datos de salud de conservarán un mínimo de 5 años y de 15 años en los casos de documentos que conformen la historia clínica de conformidad con la LLEI 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.
§  En el caso de los currículums los datos se conservarán durante un año.
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Para la gestión de la relación contractual con el interesado basaremos el tratamiento de los datos en la ejecución del contrato o en el marco de la relación precontractual.
 
Para el envío de información comercial basaremos el tratamiento en su consentimiento, aunque si ya es cliente nuestro, podremos enviarle información sobre nuestros productos y servicios, proporcionando siempre un medio sencillo y gratuito para darse de baja, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
 
Respecto a aquella información que sea remitida por menores de 14 años, será requisito imprescindible que se haga con el consentimiento paterno, del tutor o del legal representante del menor para que los datos personales puedan ser objeto de tratamiento. Si no es así, el representante legal del menor nos lo comunicará tan pronto como tenga conocimiento.
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos no serán comunicados a terceros, salvo que lo exija una Ley o sea necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
§  Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando o no sus datos personales.
§  Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades para las que se recogieron.
§  En determinadas circunstancias los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
§  También, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso dejaremos de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
§  Los interesados también tienen derecho a la portabilidad de sus datos.
§  Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.
§  Finalmente, los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente.
 
 ¿Cómo puede ejercer sus derechos?
Enviando un escrito adjuntando una copia de un documento que lo identifique, a nuestra dirección física o la electrónica.
 
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado. El interesado garantiza que los datos personales facilitados son ciertos y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de estos. Los datos que estén marcados con un asterisco serán obligatorios para poder darle el servicio solicitado.
 
¿Qué datos tratamos?
Las categorías de datos que podemos tratar en la prestación de nuestros servicios son:
§  Datos de carácter identificativo
§  Direcciones postales o electrónicas
§  Datos de salud.
En el caso de los currículos, también:
§  Características personales
§  Académicos y profesionales
 
Los datos son limitados, dado que únicamente tratamos los datos necesarios para la prestación de nuestros servicios y la gestión de nuestra actividad.
 
¿Usamos cookies?
Utilizamos cookies durante la navegación en nuestra web con el consentimiento del usuario.
El usuario puede configurar su navegador para ser avisado de la utilización de cookies y para evitar su uso. Por favor, visite nuestra política de cookies.
 
 ¿Qué medidas de seguridad aplicamos?
Aplicamos las medidas de seguridad establecidas en el artículo 32 del RGPD, por tanto, hemos adoptado las medidas de seguridad necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento de datos que realizamos, con mecanismos que nos permiten garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas y servicios de tratamiento.
 
Algunas de estas medidas son:
§  Información de las políticas de tratamiento de datos al personal.
§  Realización de copias de seguridad periódicas.
§  Control de acceso a los datos.
§  Procesos de verificación, evaluación y valoración regulares.CAT
AVÍS LEGAL
Informació de Conformitat amb l’article 10 de la LSSI
 
La titular d’aquesta web és:
Identitat: CENTRO CARNET CONDUCIR Y COMPLEMENTARIOS S.L. (en endavant CENTRE MÈDIC MANSO)
NIF: B58173782
Adreça: C/ Calàbria num. 17, entl. 5è.  08015  Barcelona
Tel.: 93 424 0337
Email: info@centromedicomanso.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, T 23437 , F 101, S 8, Full B 53065
 
Condicions d’ús
 L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal.
 
Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de CENTRE MÈDIC MANSO.
 
Responsabilitat sobre els continguts
Encara que CENTRE MÈDIC MANSO actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a CENTRE MÈDIC MANSO.
 
CENTRE MÈDIC MANSO no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.
 
CENTRE MÈDIC MANSO es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.
 
Llei aplicable i jurisdicció:
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola i es sotmetran als Jutjats i Tribunals al domicili del domicili de l’usuari, quan aquest tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb l’art. 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en cas contrari, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de CENTRE MÈDIC MANSO.

ESP
AVISO LEGAL
Información de conformidad con el artículo 10 de la LSSI
 
La titular de esta web es:
Identidad: CENTRO CARNET CONDUCIR Y COMPLEMENTARIOS S.L. (en adelante CENTRO MÉDICO MANSO)
NIF: B58173782
Dirección: C/ Calàbria num. 17, entl. 5è.  08015  Barcelona
Tel.: 93 424 0337
Email: info@centromedicomanso.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, T 23437 , F 101, S 8, H B 53065
 
Condiciones de uso
 El uso de esta web implica la aceptación plena de los términos y condiciones del presente aviso legal. 
 
Propiedad intelectual e industrial
La totalidad del contenido de este sitio web, ya sean textos, imágenes, sonidos, marcas, logotipos u otros elementos, así como subestructura, diseño, combinaciones de colores o forma de presentación de los materiales, están protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual que el usuario de este sitio web debe respetar. No es lícita su transformación o alteración, comunicación pública o cualquier otra forma de explotación por cualquier procedimiento sin la autorización expresa de CENTRO MÉDICO MANSO.
 
Responsabilidad sobre los contenidos
Aunque CENTRO MÉDICO MANSO actúa con la máxima diligencia posible, puede darse el caso de que algún dato o información no esté del todo actualizada en el momento que el usuario del sitio web lo consulte. Por ello, las informaciones que se presentan en esta web tienen una función orientativa y no obligan a CENTRO MÉDICO MANSO.
 
CENTRO MÉDICO MANSO no será responsable de la información que se pueda obtener a través de enlaces incluidos en su web.
 
CENTRO MÉDICO MANSO se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, modificaciones o actualizaciones de la información y de cualquiera de los elementos que integren el diseño y configuración de la página web.
 
Ley aplicable y jurisdicción:
El uso de este sitio web implica la aceptación plena de los términos y condiciones de la presente política legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán o interpretarán conforme a la legislación española y se someterán a los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario, cuando este tenga la condición de consumidor o usuario de conformidad con el art. 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias; en caso contrario, serán competentes los Juzgados y Tribunales del domicilio de CENTRO MÉDICO MANSO.